minibot-moveit.urdf.xacro 476 Bytes
Newer Older
1
2
3
<?xml version="1.0"?>
<robot xmlns:xacro="http://ros.org/wiki/xacro" name="Eddie">
    
4
 <xacro:include filename="$(find minibot)/model/minibot.urdf2.xacro" />
5
  
6
 <link name="base_link" />
7

8
 <xacro:minibot name="minibot" parent="base_link">
9
10
11
12
13
14
15
16
17
  <origin xyz="0.0 0.0 0.0"/>
 </xacro:minibot>
 <joint name="world_joint" type="fixed">
  <parent link="world" />
  <child link = "base_link" />
  <origin xyz="0.0 0.0 0.0" rpy="0.0 0.0 0.0" />
 </joint>

</robot>